Sākums
Mācības
Vecākiem
Galerija
Kontakti

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Izglītības programma “Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.?” Pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats ir caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, radošums, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un citas prasmes.“Pirmsskolas izglītības sasniedzamie rezultāti ir aprakstīti septiņās mācību jomās - valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes.Ļoti liels uzsvars tiek likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības”, Svarīgākā mācību organizācijas forma pirmsskolā ir rotaļnodarbība. Tā tiek īstenota pedagoga mērķtiecīgi organizētā vai netieši vadītā un bērna brīvā rotaļdarbībā, ar vienmērīgu slodzi visas dienas garumā gan telpās, gan ārā. Bērnam tiek dota iespēja mācīties, iedziļinoties, kad ir skaidri sasniedzamie rezultāti, daudzveidīgi uzdevumi, laiks izmēģinājumiem, darbību modelēšanai un arī kļūdām. Būtiska ir atbalstoša un attīstoša atgriezeniskā saite, iespēja domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts pamatojoties uz:
  • Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (programmas kods 01011121; licence Nr. V-3791)
  • Pirmsskolas mācību programma ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”
  • Skola 2020