Darba virzieni

Vīzija

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas pirmsskola – pirmsskola, kurā ir sakārtota darba vide, pozitīvs mikroklimats, tā ir iestāde ar kreatīvu un uz jaunām idejām vērstu darbinieku komandu, kura nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību pirmsskolas izglītības pakāpē dažādu nacionalitāšu bērniem, runājošiem latviešu, poļu, krievu, angļu valodās.

Pirmsskolas darbinieki redz katrā bērna personību un palīdz tai attīstīties caur dažādām iespējām izvēlēties, ar aizrautību izzināt, ieinteresēti darbojoties, ar prieku eksperimentēt, sadarboties un līdzdarboties.

Misija

Attīstošā vidē izglītot atvērtu uz jaunu, zinātkāro, atbildīgu un apzinīgu bērnu, kurš būs gatavs turpināt mācīties Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā, kurš būs gatavs iekļauties multikulturālā sabiedrībā.

Mērķis

Pirmsskolas darbības mērķis – saglabājot bērna personību, attīstīt draudzīgu, patstāvīgu, atvrētu, radošu un dzīvespriecīgu personību ar veselīgu pašapziņu, kas dzīvo veselīgi un aktīvi. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Obligātā satura īstenošanu vienlaicīgi attīstot un saglabājot poļu nacionālo, kultūras, lingvistisko un reliģisko identitāti, poļu valodas un kultūras mācīšanu.

Galvenie darba virzieni un uzdevumi 2020./2021. m.g. :

  • Kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšana un īstenošana.
  • Jēgpilna mācību procesa plānošana un vadīšana.
  • Individuāla pieeja izglītojamajiem.
  • Izpratnes veidošana par piederību Latvijas valstij, vienlaicīgi ar poļu identitātes, valodas un kultūras iepazīšanos, attīstīšanu vai saglabāšanu.
  • Rūpes par bērna fizisko attīstību, pareizu veselīgu ieradumu ieviešana un kopšana (slimības profilakse, veselīga dzīvesveida popularizēšana – veselīgas ēšanas paradumu veidošana, aktīvā atpūta).
  • Cieša sadarbība ar vecākiem ar mērķi palīdzēt bērniem caur vecāku un vecvecāku radošām pēcpusdienām, kopīgām darbnīcām, kopīgi veidotām un rīkotām izstādēm, ievērojot valstī izstrādātos ieteikumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
  • Drošības sajūtas nodrošināšana bērniem.
  • Darbinieku labās prakses piemēru popularizēšana un pieredzes apmaiņa starp kolēģiem.