Darba virzieni

Vīzija

Balstoties uz pedagogu un skolas vadības augstu profesionālo kompetenci, iekļaujošo un drošu skolas vidi, sadarbību starp skolēniem, vecākiem, citām izglītības iestādēm un uzņēmumiem izglītot kritiski domājošo, zinātkāru, spējīgu ātri reaģēt un pielāgoties, atvērtu jauninājumiem bērniem, kas ciena un novērtē savu poļu identitāti (valodu, vēsturi un tradīcijas) un Latviju – savu dzimteni. kurš būs gatavs sekmīgi turpināt mācīties Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā, un iekļauties multikulturālā sabiedrībā.

Misija

Pirmsskolas darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt, nodrošināt un īstenot kvalitatīvu mācību procesu atbilstoši valsts izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu mūsdienīgā un drošā vidē, vienlaicīgi attīstot un saglabājot nacionālo, etnisko, kultūras un lingvistisko identitāti, dzimtas valodas, vēstures un kultūras mācīšanu, kā arī izglītību dzimtajā valodā.

Mērķis:

Nodrošināt pirmsskolas izglītības īstenošanu augstā kvalitātē – saglabājot Poļu identitāti, ievērojot Latvijas likumdošanu, ka arī Latviešu – Poļu starpvalstu likumu;
Motivēt bērnu patstāvīgai izzināšanai, balstītu uz jēgpilnu mācību procesu;
Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem), lai nodrošinātu un veicinātu kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā;
Īstenot interešu izglītības programmas un fakultatīvus papildinot mācību plāna saturu;
Rūpēties par pozitīvu pirmsskolas vizuālā tēla atpazīstamību.

Galvenie darba virzieni un uzdevumi 2022./2023. m. g.

  • Pilnveidot kompetencēs balstītu mācību procesu.
  • Veidot individuālu pieeju izglītojamajiem.
  • Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, iepazīstināt ar poļu valodu un polijas kultūru un tradīcijām.
  • Rūpēties par bērna fizisko attīstību, veselīgu ieradumu veidošanu.
  • Veicināt sadarbību ar vecākiem, organizējot radošās pēcpusdienas, kopīgas darbnīcas, izstādes.
  • Strukturēt un sakārtot orgnizātoriskos procesus.