Izglītības programma

Mūsu pirmsskolā tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas licencēta (Licences Nr.V-3791) pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (kods 01011121) un pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111).

Noteikumi par valsts Pirmsskolas izglītības vadlīnijām (MK noteikumi Nr.716 no 21.11.2018.) nosaka, ka pirmsskolas izglītības obligāto saturu veido: vērtības un tikumi (dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts u.c.); caurviju prasmes (kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes); zināšanas, izpratne un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Ļoti liels uzsvars tiek likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības”. Svarīgākā mācību organizācijas forma pirmsskolā ir rotaļnodarbība. Tā tiek īstenota pedagoga mērķtiecīgi organizētā vai netieši vadītā un bērna brīvā rotaļdarbībā, ar vienmērīgu slodzi visas dienas garumā gan telpās, gan ārā.

Bērnam tiek dota iespēja mācīties, iedziļinoties, kad ir skaidri sasniedzamie rezultāti, daudzveidīgi uzdevumi, laiks izmēģinājumiem, darbību modelēšanai un arī kļūdām. Būtiska ir atbalstoša un attīstoša atgriezeniskā saite, iespēja domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu.

Programmas īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Pirmsskolas mācību programma ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”ietvaros.

GADA PERSPEKTĪVAIS PLĀNS. TĒMU SARAKSTS.

Laiks Grupa Pakāpe Tēma
Septembris 0.a III Draudzēsimies
0.b II,III Draudzēsimies
0.c II Draudzēsimies
0.d I Es jaunā pasaulē
Oktobris 0.a III Rudens Eiropā
0.b II,III Rudens ainiņas
0.c II Rudens grāmata
0.d I Koki un krūmi
Novembris 0.a III Valsts Svētki Latvijā un Polijā
0.b II,III Mūsu Latvija.
0.c II Mana pilsēta
0.d I Panti, dziesmas, pasakas
Decembris 0.a III Eiropa svin svētkus – kopīgs un atšķirīgs
0.b II,III Svinēsim kopā
0.c II Ziemas pasaka
0.d I Panti, dziesmas, pasakas
Janvāris 0.a III Reiz pasakā
0.b II,III Ziemas pasaka
0.c II Dzīvnieki ap mani!
0.d I Protu ģērbties!
0.e II,III Dzīvnieki ap mani!
Februāris 0.a III Sportojam kopā
0.b II,III Izkustēsimies!
0.c II Ziemas prieki
0.d I Galvas, kājas, astes
0.e II,III Izkustēsimies!
Marts 0.a III Lai skan…
0.b II,III Daba mostas. Taupīsim un saudzēsim
0.c II Pavasaris klāt!
0.d I Pārmaiņas un pārvērtības
0.e II,III Pavasaris klāt!
Aprīlis 0.a III Pārmaiņas un pārvērtības.
0.b II,III Kā lai izaudzē?
0.c II Kā lai izaudzē?
0.d I Dzīvnieku pasaule
0.e II,III Kā lai izaudzē?
Maijs 0.a III Dodamies ceļā! Apceļojam Eiropu.
0.b II,III Pastāsti man!
0.c II Pastāsti man!
0.d I Dzīves cikls
0.e II,III Pastāsti man!
Jūnijs 0.a III Esi drošs un veselīgs!
0.b II,III Es ēdu veselīgi
0.c II Esi veselīgs!
0.d I Smiltis un ūdens
0.e II,III Esi veselīgs!
Jūlijs-augusts 0.a III To es varu!
0.b II,III To es varu!
0.c II To es varu!
0.d I To es varu!
0.e II,III To es varu!