Noteikumi, dokumenti

Mūsu pirmsskola ir skolas strūktūrvienība. Šajā sadaļā ir ievietoti dokumenti, kuri attiecināmi tikai uz pirmsskolu, kopīgie dokumenti ir sadaļā Skola > Skolas dokumenti.

  1. Pirmsskolas grupu iekšējās kārtības un drošības noteikumi.
  2. Iekšejie noteikumi – Covid-19.
  3. Pirmsskolas grupu bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.
  4. Kārtība infekcijas slimību gadījumā.
  5. Iesniegums prombūtne.
  6. Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādei, īstenošanai un izvērtēšanai.
  7. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība.
  8. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

Informācijai:

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas nolikums.

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem.

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība.

Higiēnas prasības.

Izglītības likums.

Vispārējās izglītības likums.

Bērnu tiesību aizsardzības likums.