Skauti un Gaidas / Harcerze

Skauti un Gaidas / Harcerze

Tie ir jaunieši kuriem ir nepieciešama pilnvērtīga, jēgpilna brīvā laika izmantošanas iespēja, kura ietver komunikāciju ar skautiem visā pasaulē, sportiskas aktivitātes dabā, nometņošanu, vides aizsardzību, patriotismu, izdzīvošanu dabā, radošo domāšanu. Kā arī veicināt labā darba paražu mērķauditorijas ikdienā.

Kāds mērķis?

1) Iesaistot bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veidot vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu.

2) Veicināt bērnu un jauniešu personīgo izaugsmi, attīstot viņos nepieciešamās dzīves prasmes un iemaņas, kā atbildīgam Latvijas un Pasaules pilsonim.

Kādi uzdevumi? 

1) Nodrošināt audzēkņiem drošu, draudzīgu aktivitātēm atbilstošu vidi

2) Attīstīt prasmi patstāvīgi pieņemt lēmumus, ātri reaģēt uz situācijām

3) Sekmēt sabiedrisko aktivitāti un aktīvi piedalīties valsts un pašvaldības līmeņa pasākumos

4) Pilnveidot bērnus un jauniešus daudzpusīgi – 6 attīstības jomās – sociālā, fiziskā, intelektuālā, rakstura, emocionālā un garīgā;

5) Iepazīstināt ar dabu, būt ar dabu un respektēt dabu, kā arī, mācīties un izprast Skautu un Gaidu likumus, un pielietot tos ikdienas dzīvē.