Skola

Pateicoties tam, ka Latvija atguva valstisko neatkarību, 1991.gadā, pēc 42 gadu darbības pārtraukuma, no jauna tika atvērta Rīgas Poļu vidusskola, kā apliecinājums poļu un latviešu tautu nostājai par Latvijas Neatkarību. Ņemot vērā Itas Marijas Kozakēvičas lielo ieguldījumu Latvijas Neatkarības atjaunošanā, Nacionālo Kultūras biedrību asociācijas izveidošanā un darbībā, Centra rajona Tautas deputātu padomes izpildkomiteja nolēma: piešķirt Itas Kozakēvičas vārdu Rīgas Poļu vidusskolai.

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola ir akreditēta mācību iestāde. Savā darbā skola balstās uz Latvijas Republikas Vispārējās Izglītības likumiem, skolas izglītības programmām un skolas nolikumu, ka arī Polijas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā un izglītībā. Izglītības programmas sastādītas, izzinot audzēkņu vēlmes, nosakot audzēkņu perspektīvās darbības, iespējas, vecāku intereses, pedagogu reālās iespējas.

Skolas sastāvā ietilpst pirmsskola, pamatskola un vidusskola. Poļu skola palīdz visiem Rīgā un tās apkārtnē dzīvojošiem poļiem iekļauties zaudētās identitātes un kultūras atjaunošanas un izkopšanas darbā, kā arī integrēties latviskajā vidē. Skola sadarbojas ar skolām un augstskolām Polijas Republikā, Latvijas Republikā, ar dažādām Poļu sabiedriskajām organizācijām un fondiem.

Skola ir ieguvusi sabiedrības uzticību, kā arī Latvijas Republikas valsts iestāžu atzinību.

Katru gadu skola 1.klasē uzsāk mācības ap 30 jaunu skolēnu, pirmsskolā darbojas četras grupas. Skolā ir plaši izvērsta ārpusklases darbība: mācību, ārpusklases pasākumi, skolas tradīcijas, iesaistīšanās starptautiskos projektos. Skola lepojas ar skolēnu sasniegtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un ar sasniegumiem mākslinieciskā jaunradē.