Uzņemšana 10.klasē

Lai iestātos 10. klasē:

Pretendentu reģistrācija no 8.-10. jūnijam plkst. 17.00

Elektroniskā reģistrēšanās tiks atvērta 8.jūnijā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu publicēšanas.

Reģistrējoties jāaizpilda anketa. Izvēlies mācību virzienu, anketā atzīmē prioritārā secībā, sagatavo sekojošu informāciju:

  • Rīgas vienotā iestājpārbaudījuma kodu un rezultātu,
  • apliecības par pamatizglītību sekmju izraksta vidējo vērtējumu no visiem sekmju izrakstā iekļautajiem vērtējumiem.

Lai pretendētu, vērtējumi sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm un vērtējums latviešu valodā nav zemāks par piecām ballēm.

Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas uzņemšanas konkursa rezultātu publicēšana līdz 20. jūnija plkst. 17.00 skolas mājas lapā

Dokumentu iesniegšana

Ja esi uzņemšanas pretendentu sarakstā:

  1. jūnijā plkst. 9.00 – 17.00
  2. jūnijā plkst. 9.00 – 13.00

Jāiesniedz:

1) Rīgas vienotā iestājpārbaudījuma kodu lapas kopija (uzrādot oriģinālu)

2) vecāka iesniegums (uz skolas izveidotās veidlapas),

3) apliecības par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālus),

4) medicīnisko karti (026/u veidlapa).

Pieņemot dokumentus, pārbaudīsim  iesniegto datu atbilstību dokumentu oriģināla. Nekorekti uzrādīti dati ir iemesls pretendenta atteikumam.