1. klase

Skolēnu uzņemšana 1. klasē


Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem

Vidusskola uzņem bērnus mācībām 1. klasē, pamatojoties uz Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.


Piesakot savu bērnu uzņemšanai 1. klašu pretendentu sarakstā 2021./2022.m.g. vai uz vēlāku mācību gadu, lūdzam vecāku iesniegumu par uzņemšanu 1. klašu pretendentu sarakstā iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu “Iesniegums iestādei.”

Ja Jums nav iespējams iesniegt elektronisku iesniegumu, ņemot vērā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus, lūdzam par papīra formāta iesniegumu iesniegšanu sazināties ar skolu, zvanot pa tālruņiem 67546740 vai rakstot uz e-pastu: ikpvs@riga.lv.

Iesnieguma veidlapa ŠEIT.


Informācijai!

Kad vecāki bērnu reģistrējuši 1. klašu pretendentu sarakstā jeb pieteikuši bērnu skolai, tad katra gada 15. maijā tiek slēgts un izskatīts 1. klašu pretendentu saraksts. Pēc 15. maija (3-4 darba dienu laikā) vecākiem tiek nosūtīta vēstule par bērna uzņemšanu skolā vai atteikumu uzņemšanai. Ja vecāki saņēmuši vēstuli ar apstiprinājumu, ka bērns skolā ir uzņemts, tad vecāku pienākums ir: 

– 10 dienu laikā uz skolas e-pastu: ikpvs@riga.lv atsūtīt ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu 

vai 

– informēt skolu, ja ģimene izlēmusi, ka bērns mācīsies citā skolā. 

Jautājumu gadījumā (arī tad, ja nekādi neizdodas iesniegumu iesniegt elektroniski) darba dienās no plkst. 9.00-15.00 zvanīt pa tālruni 67546740. 

Iesnieguma veidlapa nosūtīta kopā ar vēstuli par uzņemšanu un atrodama arī ŠEIT.


Līdz 31. augustam atbilstoši MK noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 6. punktam vecāki izglītības iestādē iesniedz:

1) iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

3) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērnam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;

4) aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja bērns nav vecāku aizgādnībā.


Informācija par Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas 1.-3. klašu skolēnu formu pasūtīšanu 2021./2022. mācību gadam (vietne tiek pilnveidojas).

Vispārēja informācija par Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas skolēnu formām (vietne tiek pilnveidojas).

Ja rodas vēl kādi jautājumi: zvaniet pa tālruņiem 67546740, vai rakstiet uz e-pastu ikpvs@riga.lv.