Par ēdināšanu

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par izmaiņām pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas finansēšanas kārtībā, paredzot atbalstu arī vairākām sociālajām grupām.

Lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, 2022. gada septembrī izglītojamo ēdināšanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vecāku līdzmaksājums tiks piemērots no 1. oktobra. To administrēs ēdināšanas uzņēmumi, kas publiskā iepirkuma rezultātā ieguvuši tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs.

1.- 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta.

No pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

 

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:

  • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas.

Rīgas Sociālais dienests pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām pieteikties apmeklējumam, zvanot uz savai dzīvesvietai tuvāko teritoriālo centru:     https://ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html

Aicinām klātienē ierasties pēc iepriekšēja pieraksta un precīzi noteiktajā laikā, lai neveidotos rindas un izvairītos no kontakta ar citiem klientiem!

Aicinām izmantot iespēju iesniegt dokumentus attālināti:
atbilstoši “Elektronisko dokumentu likuma” prasībām  parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: soc@riga.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-pasts: soc@riga.lv, informatīvais tālrunis: 67105048, kā arī bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.

Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas izvērtēs mājsaimniecības materiālos resursus un noteiks atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Par pieņemto lēmumu iesniedzēju informēs Rīgas Sociālais dienests. Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu skatīt Labklājības departamenta tīmekļvietnē sadaļā Sociālā palīdzība: https://ld.riga.lv/lv/sociala-palidziba/socialo-pabalstu-veidi-rigas-pasvaldiba-2022-gada.html

Lai pieteiktos Rīgas ģimeņu atbalsta reģistram, nepieciešams reģistrēties Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.e-riga.lv (vairāk informācijas tīmekļvietnē: https://ld.riga.lv/lv/atbalsts-gimenem-ar-berniem.html).

Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā tiks segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad skolēna vecākam vai personai, kas realizē izglītojamā aizgādību, vai pilngadīgajam audzēknim nebūs jāraksta iesniegums vai jāiesniedz papildus dokumenti izglītības iestādei, kā arī nebūs jānoslēdz līgums par norēķiniem.

Savukārt, ja attiecībā uz izglītojamo ir noteikts, ka izglītojamā ēdināšanas pakalpojums tikai daļēji tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam līgums par norēķiniem būs jānoslēdz.

Izglītojamajiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs būs 1,15 eiro skolās (viena ēdienreize – pusdienas) un 2 eiro pirmsskolās (trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags) par ēdināšanu vienā mācību dienā.

Lai saņemtu pašvaldības līdzmaksājumu no 1. oktobra, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim septembra mēnesī 10 dienu laikā no mācību uzsākšanas būs jānoslēdz līgums par norēķiniem ar attiecīgo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju.

Par turpmākajiem soļiem informēsim atsevišķi.

Atgādinām, ka maksa par ēdināšanu ir jāpalielina, lai nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām pilnvērtīga ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību pašvaldības izglītības iestādēs pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos.

Vienlaikus izmaksas par pārtikas produktiem un energoresursiem pieaugušas arī inflācijas kāpuma un ģeopolitisku apstākļu dēļ.

Zemkopības ministrija, kas izstrādā valsts politiku pārtikas tirgus un pārtikas aprites jomā, sadarbībā ar izglītības iestāžu ēdinātājiem, kā arī piesaistot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, veica faktisko izmaksu aprēķinu viena izglītojamā ēdināšanai dienā.